Вимоги до вступників при складанні вступного екзамену з іноземної мови.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії

___________ Ступнік М.І.

“_____” ___________ 2012 р.

ПРОГРАМА

вступного екзамену з іноземної мови

для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

за спеціальностями галузі знань «Економіка і підприємництво» (окрім спеціальності «Міжнародна економіка») та галузі знань «Менеджмент і адміністрування» (окрім спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)

Кривий Ріг

Програму складено на підставі Робочих навчальних програм підготовки бакалаврів.

Програму складено:

1.д. пед. наук., канд. філологічн. наук професор, зав. кафедри Скидан С.О.

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

2.к.п.н., доц., зав. кафедри Голівер Н.О.

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

3.к. пед. наук, доцент, зав. кафедри Коржова Л.С.

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

4.к. пед. наук, доцент, зав. кафедри Онопа В.М. ______

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

5.к. пед. наук, доцент Братанич О.Г. ____________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

6.ст. викладач Бондар І.Г

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Узгоджено на засіданні кафедри української та іноземних мов ФМЕіП (КЕІ)

Протокол № 8 від 21.02. 2012

Зав. кафедри української та іноземних мов ФМЕіП. д.п.н., проф. ____________Скидан С.О.

Узгоджено на засіданні кафедри іноземних мов

Протокол № 8 від 23.02. 2012

Зав. кафедри іноземних мов к.п.н., доц. _____________ Голівер Н.О.

Узгоджено на засіданні кафедри української та іноземних мов (КЕІ)

Протокол № 8 від 21.02. 2012

Зав. кафедри української та іноземних мов к.п.н, доц. _____________ Коржова Л.С.

Узгоджено на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол № 8 від 21.02. 2012

Зав. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін к.п.н, доц. _____________ Онопа В.М.

ЗМІСТ

ВСТУП ..............................................................................................................................................4

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ЕКЗАМЕН ........................5

2. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ...........................................53. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ЕКЗАМЕН.................5

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НА ВСТУПНОМУ ЕКЗАМЕНІ В МАГІСТРАТУРУ

З ДИСЦИПЛІН «ІНОЗЕМНА МОВА» ТА «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА»............................7

5.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ 10


ВСТУП

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки.

Згідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2012р. та Положенням про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «КНУ» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. Для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» передбачено складання вступного екзамену з іноземної мови.

Вимоги вступного екзамену до магістратури з іноземної мови базуються на відповідних навчальних програмах бакалаврату, призначених для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців із різних спеціальностей. Зміст тестових завдань вступного екзамену не виходить за межі цих програм. Програма вступного екзамену враховує Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти щодо рівнів володіння мовою, компетенцій користувача, можливих контекстів користування мовою, контролю результатів навчання та ґрунтується на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня «бакалавр», і який є загальним для вступників різних спеціальностей економічного напряму, окрім спеціальності «Міжнародна економіка». Програма призначена для вступників різних спеціальностей галузі знань «Економіка і підприємництво» (окрім спеціальності «Міжнародна економіка») та галузі знань «Менеджмент і адміністрування» (окрім спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)

Мета проведення вступного екзамену з іноземних мов на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – перевірка знань, практичних навичок та вмінь, отриманих у процесі оволодіння іноземною мовою на рівні «бакалавр».Вимоги до вступників при складанні вступного екзамену з іноземної мови.

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра вступники повинні мати базову вищу освіту за відповідним напрямом підготовки або повну вищу освіту за відповідною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками з іноземної мови, що формують його мовленнєву компетенцію, яка, в свою чергу, є комбінацією лінгвістичної, соціокультурної та прагматичної компетенцій. Таким чином, комплексний характер вступного екзамену з іноземної мови передбачаєперевірку цілої низки різнопланових знань, умінь і навичок, а саме:

· уміння читати та повністю розуміти іноземні тексти з побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики;

· вільне володіння усним монологічним та діалогічним мовленням у межах вищезазначеної тематики;

· уміння сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нормальному темпі;

· володіння навичками перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, загальноекономічної, країнознавчої та фахової тематик.

Для вступу до магістратури вступники повинні мати знання:

· граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

· правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

· широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах;

· мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів.


9568845371641280.html
9568898135483407.html
    PR.RU™