Пов'язати наведені нижче терміни із їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру.

Термін Зміст
__(1) Собівартість А. Витрати підприємства, пов’язані з виробництвом та придбанням певного активу
__(2) Валові витрати виробництва і обігу Б. Витрати, що не включаються до собівартості продукції та запасів і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені
__(3) Вичерпані (спожиті) витрати В. Витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до певного об’єкту витрат економічно можливим шляхом
__(4) Невичерпані (неспожиті) витрати Г. Витрати, пов’язані з процесом виробництва, які не можуть бути віднесені до певних виробів економічно можливим шляхом
__(5) Собівартість продукції (товарів) Д. Сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які, в свою чергу, купуються (виготовляються) платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності
__(6) Витрати періоду Е. Сукупність прямих витрат на виробництво продукції
__(7) Прямі витрати Є. Витрати, що не можуть бути віднесені до певного об’єкта витрат економічно можливим шляхом
__(8) Непрямі витрати Ж. Збільшення зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду
__(9) Основні витрати З. Витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції або з придбанням товарів для реалізації
__(10) Виробничі накладні витрати И. Збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу або іншої вигоди в майбутніх періодах

Завдання 2.

Розділити витрати за видами, виходячи з їх економічного змісту. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру.

Термін Зміст
__(1) Релевантні витрати А. Витрати, які менеджер не може контролювати або впливати на них
__(2) Нерелевантні витрати Б. Вигода, яка втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитися від альтернативного рішення
__(3) Дійсні витрати В. Витрати, величина яких може бути змінена внаслідок прийняття рішення
__(4) Можливі витрати (втрати) Г. Витрати, загальний розмір яких зростає або зменшується прямо пропорційно зміні обсягу виробництва
__(5) Маржинальні витрати Д. Витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або чинити на них значний вплив
__(6) Змінні (умовно-змінні) витрати Е. Витрати, величина яких не залежить від прийняття рішення
__(7) Контрольовані витрати Є. Витрати на виробництво додаткової одиниці продукції
__(8) Неконтрольовані витрати Ж. Витрати, які вимагають сплати грошей або витрачання інших активів і відображаються в бухгалтерських регістрах у міру їх виникненняЗавдання 3.


9566928096400647.html
9566969861047599.html
    PR.RU™