Гірські породи й мінерали

Мінерали – це природні фізично й хімічно однорідні тіла, що виникають у земній корі в результаті фізико-хімічних процесів. Гірські породи складаються з мінералів. У складі земної кори більше 2000 мінералів, але тільки 50 з них є породотвірними. Усі мінерали відрізняються один від одного своїми властивостями, тому перевага в породі тих чи інших мінералів визначає властивості гірської породи. Породотвірні мінерали поділяються на такі групи:

Група кварцу– кристалічний кремнезем (оксид кремнію SiО2).

Міцність при стиску - до 2000 МПа, міцність при розтяганні - близько 100МПА, висока твердість, хімічна стійкість, Тпл - 1700о С. Найбільш розповсюджені мінерали цієї групи - обпа, халцедон, осадовий кварц.

Група польових шпатів– ортоклаз К2О· Аl2О3· 6 SiО2, плагіоклаз Nа2О · Аl2О3· 6 SiО2 і анортит СаО· Аl2О3· 2SiО2. У порівнянні з кварцем польові шпати мають значно меншу міцність 120-170 МПа. Твердість – 6 - 6,5, щільність - 2,57 г\см3, Тпл - 1170 оС.

Група алюмосилікатів -найбільш поширені звичайні (мусковіт, біотит), слюди і гідрослюди (гідромусковіт, гідробіотит) Твердість слюд–2-3.До цієї ж групи відносяться глинисті мінерали, що складають глини і можуть знаходитися як домішки в пісчаниках, вапняках і т.д.

Каолініт - Аl2О3· 2 SiО2· 2Н2О, білий, іноді з бурим відтінком, щільність-2,6 г/см3, твердість-1.

Група залізисто-магнезіальних силікатів. До цієй групи входять мінерали , що надають темне фарбування магматичним породам. Найбільш поширені олівіни, піроксени, амфіболи, хризотил, азбест. Вони відрізняються високою істинною щільністю – 3,2-3,6 г/см3, твердістю – 5,0 – 7,0 за шкалою Мооса.

Група карбонатів і сульфатів. Кальцит(СаСО3) – безбарвний чи білий, щільність – 2.7 г/см3, твердість – 3.

Доломіт – СаСО3 · МgСО3 – безбарвний, іноді з буруватим і жовтуватим відтінком, щільність – 2,8 г/см3, твердість – 3 - 4.;

Магнезит – безбарвний, білий, сірий, щільність – 3,0 г/см3, твердість – 3,5 - 4,5; Гіпс СаSО4 · 2Н2О – білі чи безбарвні кристали, щільність – 2,3 г/см3, твердість – 2;

АнгідритСаSО4 – білий, сірий, склорозовий, блиск – скляний, щільність – 3,0 г/см3,твердість – 3-3,5.

Гірська порода – природний мінеральний агрегат більш-менш визначеного складу і будівлі, що є продуктом геологічних процесів, які відбуваються в надрах земної кори.

Залежно від умов формування гірські породи поділяються на три генетичні групи: магматичні(вивержені), що утворилися у процесі кристалізації складного силікатного розплаву (магми); осадові, виникли з продуктів руйнування будь-яких інших порід; метаморфічні, що є продуктом перекристалізації і пристосування порід, що змінилися в межах земної кори за фізико - хімічними умовами.
9566869249501964.html
9566905589655281.html
    PR.RU™